04-11-06

Het kind dat wij waren

girlpianodogAHP2

Het kind dat wij waren


Wij leven 't heerlikst in ons vèrst verleden:
de rand van het domein van ons geheugen,
de leugen van de kindertijd, de leugen
van wat wij zouden doen en nimmer deden.

Tijd van tinnen soldaatjes en gebeden,
van moeder's nachtzoen en parfums in vleugen,
zuiverste bron van weemoed en verheugen,
verwondering en teerste vriendlikheden.

Het is het liefst portret aan onze wanden,
dit kind in diepe schoot of wijde handen,
met reeds die donkre blik van vreemd wantrouwen.

't Eenzame, kleine kind, zelf langverdwenen,
dat wij zo fel en reedloos soms bewenen,
tussen de dode heren en mevrouwen.


E. du Perron (1899-1940)

23:50 Gepost door MDP Naus in Algemeen | Permalink | Commentaren (6) |  del.icio.us |  Facebook |

07-10-06

COLA, niet goed voor de botten

dansend paar

 

'Cola verhoogt risico op zwakke botten'
BETHESDA - Oudere vrouwen die cola drinken, hebben een grotere kans op zwakke botten dan leeftijds- en sexegenoten die andere frisdranken nuttigen.

Dat blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd aan de Tuftsuniversiteit in Boston. De botdichtheid bij vrouwen van rond de zestig jaar oud bleek significant lager als zij dagelijks een glas cola dronken.

Bij mannen was er geen verband tussen het drinken van cola en de samenstelling van hun botten.

Een groot deel van vrouwen die de overgang achter zich hebben, krijgt te maken met osteoporose, botontkalking. De onderzoekers in Boston bestudeerden de botdichtheid in de wervelkolom en op drie verschillende plekken in de heupen. Het nuttigen van cola bleek vooral een effect te hebben op de heupbotten.

De resultaten van de studie zijn gepubliceerd in de American Journal of Clinical Nutrition van deze week.

De onderzoekers, die de gegevens van 2500 mensen bekeken, zeiden niet precies te weten waarom cola de botdichtheid beïnvloedde. Een mogelijkheid is dat er in cola fosforzuur zit, dat bij geregelde inname het bloed 'zuurder' maakt. Het lichaam zou dan calcium uit botten onttrekken om de zure omgeving te neutraliseren.

Een andere mogelijkheid is dat de cafeïne in cola de botdichtheid ongunstig beïnvloedt.

15:08 Gepost door MDP Naus in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  del.icio.us |  Facebook |

HERFST


image
lekker herfstweertje


 


Herfst

HERFST
Zie toch de herfst niet zo somber in
Voor alle eind is een begin
Daarom moeten wij steeds leren
Deze kringloop te accepteren.

Herfst kleuren op de dag
Ontfutseld juist een gulle lach
Maar ook de herfst in nacht
Heeft zijn schoonheid en zijn pracht.

De geluiden van de lente zijn niet meer
Maar die keren na de winter weer
Nu zijn er heel andere geluiden
Die op de komende winter duiden.

Zo daalt het rijp dan op het mos
En bedekt het hele bos
Wat schittert in de ochtend zon
Als teken dat een nieuwe dag begon.

Terwijl hier voor het avondrood
De kale takken met zijn gloed omsloot
Lieten de overwinteraars zich horen
Zonder de serene rust te verstoren.

Betreed men dan toch eigenwijs
Dit aardse paradijs
Afkerig met een slecht humeur
Keer dan weerom en sluit uw deur.

11:50 Gepost door MDP Naus in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  del.icio.us |  Facebook |

25-09-06

U KUNT HIER UW FOTO VERKLEINEN

Use the file manager to select the image. (gif and jpg only)


I have a Portrait layout and would like to resize it to:
[480 x 360] [600 x 450] [720 x 540]

I have a Landscape layout and would like to resize it to:
[360 x 480] [450 x 600] [540 x 720]

I do not care about the size. Just make the image:
[75% smaller] [50% smaller] [25% smaller]

would you also like to rotate the image?(select for yes)
[90° left] [90° right] [180° flip]

19:51 Gepost door MDP Naus in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  del.icio.us |  Facebook |

21-09-06

Geschiedenis van de Groote Peel

De geschiedenis van de Groote Peel


Door: Tim Swaen

De Groote Peel is het grootste overgebleven stuk van een vroeger zeer groot hoogveengebied in de Peel. Andere overgebleven stukken zijn de Mariapeel en de Deurnese Peel.

Veen is ontstaan rond 10.000 v.Chr, na de laatste IJstijd. De temperatuur steeg, waardoor de ijskappen smolten. Hierdoor steeg ook het grondwater. Dit leidde tot de vorming van laagveen en later tot hoogveen. De oude meertjes liepen vol water en ook ontstonden op sommige plaatsen plassen. Daarin gingen planten groeien. Eerst riet en zeggesoorten en later ook moerasbos. De resten van planten die afstierven kwamen in het water terecht en vormden een steeds dikkere laag (laagveen), die uiteindelijk boven het water uitgroeide. 

Daarna ontstond het hoogveen.  
Reeds in de oude steentijd woonden er mensen in de Peel. Het veen had zich nog maar beperkt ontwikkeld. Aan de vondst van schrabbers, stekers, spitsen, voorwerpen van bot en hout valt af te leiden dat deze bewoners vooral leefden van de jacht en visserij. De bewoners konden zich handhaven tot in de jonge Steentijd. Op de duur ontwikkelden ze vormen van landbouw, veeteelt en pottenbakkerij. De doorzettende veengroei maakte het de mensen echter aldoor moeilijker, waardoor er steeds meer wegtrokken. Uit de oude bronstijd en de Steentijd zijn dan ook nauwelijks meer vondsten bekend.  

In 1960 heeft men in de peel zeer primitieve stenen gebruiksvoorwerpen gevonden. Deze voorwerpen zijn afkomstig van een zeer oud en primitief volk, naar schatting 10.000 v.Chr. waarschijnlijk zijn het oude rendierjagers geweest. Zij leefden ook van de visserij in de peel. Het museum van Venray bewaart een aantal stenen stekers, pijlspitsen en andere voorwerpen die toen gevonden zijn. Ook bewaart dit museum bijlen, die rond de peel gevonden zijn en waarvan de oudste van ongeveer 50.000 jaar v.Chr. is.   

In de steentijd (rond 5000 v.Chr) komen er nomaden. Ze beginnen te zaaien en gaan dieren houden. Zo ontstaan kleine nederzettingen van enkele tientallen mensen. Men gaat voedsel bewaren en men maakt aardewerk.

Vroeger was de peel deels een moerassig gebied, deels heidevelden. Hier en daar lagen er kleine dorpen en gehuchten. Deurne was één van die dorpen.  In 721 wordt al in oude geschriften over Deurne geschreven. De naam De Peel komen wij in de oude boeken pas tegen in het jaar 1100.De naam Peel komt uit het Latijn en komt van het woord palus.  

Voor onze jaartelling woonden er al mensen in onze regio.  Dat weten we doordat er in 1837 een Germaans urnenveld is gevonden. Dat urnenveld is van  500 voor Christus. En er is een  o.a. een Romeinse "vergulden" helm en uitrustingsstukken van een Germaanse soldaat. De gouden helm was op zich een hele belangrijke vondst die gevonden is door G. Smolenaars uit Meijel in 1910. Ook al was al het goud geen goud het was ook een stuk verguld zilver en een stuk zwaar beschadigde buitenbekleding van de helm. De helm was helemaal voorzien van wangplaten een neusbeschermer en een nekbeschermer. de ijzeren binnenkap bleek op enkele stukjes weggeroest. Dingen wat ze nog meer hebben gevonden zijn wat stukken schoeisel en een stuk leer en een bronzen  mantelspeld ook werden er nog 37 muntstukken die het mogelijk maakten te ontdekken wanneer hij leefde.

In 1845 praat de Tweede Kamer over de aanleg van de spoorlijn tussen Vlissingen en Venlo. Die spoorlijn zou dwars door de peel gaan lopen. De spoorlijn is een goed transportmiddel voor turf. En turf uit de Peel kan nu naar Europa vervoerd worden.

De Peel verdient veel geld aan het verkopen van turf. De gevolgen zijn (deels nog) duidelijk zichtbaar:

- Een tramverbinding met Limburg (1921-1931),

- Een groots gemeentehuis

- Een nieuw postkantoor

Rond de eeuwwisseling werden deze voorzieningen gebouwd

15:35 Gepost door MDP Naus in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  del.icio.us |  Facebook |

15-09-06

Moeten wij bang zijn voor de Islam?

25 februari 2006

- Bang voor de islam - Religie: Moeten we bang zijn voor de Islam?

Dreigende taal en geweld van moslims tasten de gemoedsrust van westerling aan

Moslims werken ons steeds meer op de zenuwen. Angst voor terreur is onvermijdelijk. Toch is een krachtige westerse beschaving in staat de islamitische uitdaging het hoofd te bieden en moslims te temmen.

Veel Nederlandse televisiekijkers zullen de afgelopen weken ongetwijfeld enige malen een lichte huivering hebben gevoeld. Bijvoorbeeld toen zij de Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad hoorden oproepen tot de strijd tegen de westerse satans, terwijl hij tussen neus en lippen door de holocaust naar het rijk der fabelen verwees. Of toen zij zagen hoe wereldwijd vlaggen werden verbrand en westerse ambassades werden belaagd omdat een Deense krant spotprenten van de profeet Mohammed had durven afdrukken. Of toen een Haagse imam in beeld verscheen die met woest draaiende ogen in agressief klinkend Arabisch de traditionele westerse vrijheden onder vuur nam.

Het zijn angstaanjagende beelden. De gemoedsrust van westerlingen neemt ook niet toe door het vernemen van berichten over de aanhoudende groei van het aantal moslims –zowel wereldwijd als in Europese landen –, over mogelijke kernwapens van een militant islamitisch land als Iran en over de macht van islamitische regimes over de oliekraan. In Nederland luiden intellectuelen die de islamitische dwingelandij aan den lijve hebben ervaren, het hardst de noodklok. De uit Iran afkomstige jurist en dichter Afshin Ellian bijvoorbeeld en de Somalische Ayaan Hirsi Ali. Zij waarschuwen dat als Nederlanders niet heel goed opletten, zij binnenkort wakker worden in een theocratie.

Door al dat verontrustende nieuws ontstaat allicht het angstige gevoel dat moslims bezig zijn de macht te grijpen. Op straat hoor je het Marokkaanse kereltjes – overigens doorgaans niet het prototype van islamitische vroomheid – weleens vol bravoure zeggen: 'Wacht maar tot we aan de macht zijn.’ Dreigende taal, die aardig op de zenuwen kan werken. Maar hoe reëel is deze dreiging eigenlijk? Moeten we bang zijn voor moslims? Een genuanceerd antwoord op deze vraag vergt een overzicht van aangename en onaangename kanten van de islam. Laten we beginnen met de minder positieve trekjes. Eerst het zuur, dan het zoet.

Totalitair
De islam is, in zijn zuivere, extreme vorm, een totalitair geloof. Dat wil zeggen dat het de wijsheid in pacht meent te hebben op alle terreinen des levens, of het nu gaat om kleding, seks, de verdeling van erfenissen of de inrichting van de samenleving. De islam is ook een volmaakt geloof, althans volgens de enthousiaste aanhangers. Het gaat om door Allah geopenbaarde waarheden, verkondigd door een goddelijke profeet en vastgelegd in een onfeilbaar boek. De bijzondere status van Mohammed en de Koran maakt moslims allergisch voor kritiek. Bijna elke aanmerking, elke kanttekening, elke grap, elke afbeelding wordt als heiligschennis ervaren.

De Koran noemt zichzelf een 'richtsnoer voor de godvrezenden’. Dit richtsnoer verhoudt zich moeizaam tot de beginselen die genoemd staan in de, in 1948 door de Verenigde Naties opgestelde, Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Zo zijn vrouwen volgens de heilige schrift van de moslims tweederangswezens die hun man moeten dienen en gehoorzamen. Moreel, mentaal en fysiek zijn zij de mindere. Homoseksualiteit noemt de Koran een gruweldaad, terwijl joden worden omschreven als 'apen, zwijnen en duivelsdienaren’.

Volgens de Koran deugt iemand in feite alleen als hij het ware geloof omhelst. Het boek propageert een sterk 'wij-zij denken’, zoals dat tegenwoordig heet, een tegenstelling tussen de trouwe volgelingen van Allah en van de profeet en de rest, de aanbidders van valse goden en ongelovigen. De laatste groep worden hel en verdoemenis in het vooruitzicht gesteld: 'Gewis, degenen die Onze tekenen verwerpen zullen Wij weldra het Vuur doen binnengaan. Wij zullen hen telkens wanneer hun huiden zijn verbrand, andere huiden ervoor in de plaats geven, opdat zij de straf ten volle zullen ondergaan. Waarlijk, Allah is Almachtig, Alwijs.’

De persoon van de profeet verschilt sterk van die van Jezus Christus. Mohammed (ongeveer 570-632) is niet de zachtmoedige geestelijk leider die oproept de andere wang toe te keren als de ene wang een klap heeft opgevangen en zelf zijn leven geeft aan het kruis. Nee, Mohammed is de krijger die in vele veldslagen met het zwaard een imperium opbouwt. Zijn moraal is de moraal van het slagveld.

Anders dan in het christendom zijn er in de islam nauwelijks gelovigen die een zekere distantie tot de heilige schrift kunnen opbrengen. De meerderheid van christelijke schriftgeleerden meent inmiddels dat niet alle bijbelteksten letterlijk dienen te worden genomen en beseft dat de evolutietheorie van Charles Darwin meer wetenschappelijke waarde heeft dan het scheppingsverhaal uit Genesis. In de islam is het inzicht nog lang niet zo ver voortgeschreden. Met onorthodoxe islamitische geleerden die de Koran meer als waardevolle inspiratiebron dan als een goddelijke instructie voor het dagelijks leven wensen te beschouwen, loopt het in de regel slecht af.

Dictaturen
Een blik op schattingen van het aantal moslims in de wereld leert al snel één ding: het zijn er erg veel. Volgens de cijfers gaat het om een kleine 1,2 miljard gelovigen. Dit aantal groeit relatief snel, sneller dan de wereldbevolking en sneller dan het aantal aanhangers van de andere grote wereldgodsdiensten. In Afrikaanse landen verliest het christendom bijvoorbeeld duidelijk terrein.

Met een mooie westerse uitvinding als de democratie hebben moslims weinig ervaring. Zij tonen een voorkeur voor dictaturen. De tirannie wordt doorgaans religieus gelegitimeerd. De radicale, fundamentalistische islam streeft naar een theocratie, een heerschappij van Allah, en verwerpt principieel de scheiding van kerk en staat. Islam betekent 'onderwerping’, het geloof draait om absolute gehoorzaamheid aan God. Geestelijk leiders spelen dan ook een grote politieke rol. De beste kans op democratie in islamitische landen bestaat vooralsnog als eigen militairen (Turkije) of Amerikanen (Irak) de theocratische ambities dwarsbomen.

De economische prestaties van islamitische landen houden niet over. Zij zijn slecht ontwikkeld, wat samenhangt met religieuze eigenaardigheden zoals het verbod op rente. Toch zijn het vaak rijke landen, omdat ze de beschikking hebben over grote hoeveelheden olie. Door de afhankelijkheid van het Westen van deze natuurlijke hulpbron hebben islamitische landen een geopolitieke macht verworven die ver uitstijgt boven hun economische en militaire potentieel.

Westerse landen merken ook op andere manieren de invloed van islamitische landen. Bijvoorbeeld omdat Arabische oliebaronnen met fundamentalistische opvattingen moskeeën in het Westen ondersteunen en islamitische regimes imams laten overvliegen die geëmigreerde moslims de orthodoxe leer opdringen.

De botsing van de islam met het Westen wordt wel vergeleken met de Koude Oorlog, toen het Oostblok tegenover West-Europa en de Verenigde Staten stond. Maar er zijn belangrijke verschillen. Zo bestonden in West-Europa tijdens de Koude Oorlog communistische partijen, maar die oefenden vrij weinig invloed uit en distantieerden zich in de loop der tijd ook steeds meer van Moskou. Tegenwoordig telt Nederland een kleine miljoen moslims, die vaak een sterkere band voelen met hun geloof dan met het land waar ze wonen. Hun loyaliteit ligt niet vanzelfsprekend bij de westerse samenleving. Pessimistische types zien deze moslims al opereren als een soort vijfde colonne, dat wil zeggen als aanhangers van een vijandelijke macht.

Hoe het ook zij, er is zeker een islamitische tegencultuur ontstaan die het leven voor menig autochtoon onaangenamer maakt. Vooral in de grote stad vinden homofiele leraren het steeds lastiger om voor hun seksuele voorkeur uit te komen, worden joden belaagd en krijgen vrouwen regelmatig het scheldwoord 'hoer’ naar hun hoofd geslingerd. Gezien de groei van het aantal moslims in de Randstad zal deze tegencultuur voorlopig alleen maar aan kracht winnen.

Een samenzwering van progressieve intellectuelen en 'islamologen’ heeft ertoe bijgedragen dat deze zorgelijke ontwikkeling lang onderbelicht bleef. Zij legden onvermoeibaar uit dat de naam islam afstamt van het Arabische woord voor 'vrede’ en dat 'jihad’ geen 'heilige oorlog’ betekent, maar 'je best doen voor een ander’. Elke kritiek op de islam zou getuigen van vooringenomenheid en onwetendheid. Zo kon het gebeuren dat feministen lange tijd de ogen sloten voor de achterstelling van vrouwen in islamitische kring. Eigenlijk pas toen de cineast Theo van Gogh op rituele wijze was afgeslacht door een islamitische fanaticus, schrok heel Nederland wakker. Het imago van de moslims als zielige, onschuldige slachtoffers, een imago dat bewust was gecreëerd en zorgvuldig gecultiveerd door islamofielen en de betrokkenen zelf, bestaat nu zowat alleen nog maar bij de Tweede-Kamerfractie van GroenLinks.

Het opsommen van de onaantrekkelijke kanten van de – fundamentalistische – islam doet een schrikbarend beeld oprijzen: een strijdlustige, rap groeiende godsdienst, die de beginselen van de westerse beschaving expliciet verwerpt en geen middel schuwt om die beschaving te ondermijnen. Gelukkig zijn er factoren die de dreiging wat minder ernstig maken. Allereerst is er de grote verdeeldheid onder moslims. De islam herbergt een flink aantal stromingen, van verlicht tot fundamentalistisch. Sommige groeperingen, zoals de soennieten en sjiieten, bestrijden elkaar te vuur en te zwaard. Door deze verdeeldheid is er internationaal nooit een sterk islamitisch blok ontstaan. Tot opluchting van de joodse inwoners van de staat Israël die anders wellicht al lang de zee in waren gedreven.

De verdeeldheid doet zich ook voor in Nederland. Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Indonesische moslims leven grotendeels in gescheiden werelden. Een Surinaamse moslim heeft minder te maken met groepsdrang dan een geloofsgenoot uit Turkije; een oudere moslim uit Jakarta die nog herinneringen bewaart aan het Nederlandse bewind in zijn vaderland, heeft een andere kijk op de wereld dan een Marokkaan uit het Rifgebergte. Sowieso zijn er aanzienlijke verschillen tussen stedelingen en mensen van het platteland. De aanpassingsproblemen van veel immigranten hebben niet alleen te maken met het geloof, maar ook met het feit dat ze uit primitieve gebieden afkomstig zijn. De verschillen in afkomst maken de vorming van een homogene islamitische 'zuil’ in elk geval praktisch onmogelijk. Er is een lappendeken van clubjes en instellingen die, tot verwarring van de Nederlandse overheid, niet in een hiërarchisch verband zijn verenigd.

De verdeeldheid tast de slagkracht van moslims aan. Die slagkracht op het wereldtoneel is toch al niet meer zo groot als vroeger. Toen de Europeanen de duistere Middeleeuwen meemaakten, beleefden de Arabieren een glorieperiode. Zij bouwden aan een machtig rijk, waar handel, nijverheid, landbouw en wetenschap bloeiden. Maar er is iets misgegaan. West-Europa en Noord-Amerika hebben geprofiteerd van de opmars van het kapitalisme, de parlementaire democratie en het Verlichtingsdenken. Moslims moesten weinig van deze zaken hebben. Dat is de voornaamste oorzaak van hun neergang. Zelf tonen ze overigens niet zo de neiging de oorzaak van de verloren race met andere culturen bij zichzelf te zoeken. Zij wijzen het liefst met een beschuldigende vinger naar de boze buitenwereld.

Dictaturen compenseren een gebrek aan sociaal-economisch elan graag met militair prestige. Maar zelfs in dit opzicht maken de islamitische landen geen verpletterende indruk. Het gevreesde leger van de Iraakse dictator Saddam Hoessein werd bijvoorbeeld in een paar dagen opgerold door de Amerikanen. Amerikanen die zorgden voor een van de meest bijzondere en ontroerende gebeurtenissen uit het recente verleden: het zo lang geknechte Iraakse volk mocht naar de stembus om in vrijheid een politieke keus te maken.

Polderislam
Tijdens de ophef rond de cartoons in Jyllands-Posten bleef het in Nederland tamelijk rustig. Er werd een vlag verbrand in Limburg en een handjevol verontwaardigde Marokkanen toog naar de Dam, dat was het wel zo ongeveer. Over de reden voor deze kalmte valt alleen te speculeren. Het kan zijn dat boze moslims demonstreren zonde van hun tijd vinden en zich al vol walging van de maatschappij hebben afgekeerd. Maar het kan ook zijn dat veel moslims zich enigszins, of zelfs grotendeels, hebben aangepast aan Nederlandse normen en waarden en kiezen voor een gematigde vorm van de islam.

Er zijn aanwijzingen dat zich inderdaad, mede onder invloed van de secularisatie, een soort polderislam ontwikkelt. Zo valt in het rapport Moslim in Nederland van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) te lezen dat 5 procent van de Turken en 3 procent van de Marokkanen zich inmiddels als niet-religieus beschouwt. Het bezoek aan de moskee neemt af. In 1998 zag 44 procent van de Turken en 43 procent van de Marokkanen de moskee wekelijks van binnen. In 2002 was dat respectievelijk 35 en 32 procent. Vooral jongeren en hogeropgeleiden gaan minder naar de moskee en komen dus steeds verder af te staan van de ouderwetse imam.

Het SCP concludeert dat de in Nederland woonachtige Turkse en Marokkaanse moslims – ook de tweede, hier geboren generatie – zich nog sterk identificeren met hun religie. Maar de secularisatie gaat allerminst aan ze voorbij. De jongeren tonen zich in de religieuze praktijk duidelijk minder orthodox dan de ouderen en zijn veel meer geneigd het geloof te zien als iets waaraan zij een eigen invulling geven. Het enthousiasme voor religieus fundamentalisme blijkt in de onderzochte groepen gering te zijn.

Een onderzoek onder Rotterdamse moslimjongeren, Islam in de multiculturele samenleving, onderbouwt eveneens de hoopvolle stelling dat het stereotype van de autoritaire 'islam van de vaders’ steeds minder blijkt te kloppen. De studie toont aan, in de wat moeizame formulering van de onderzoekers, dat 'een bredere sociale horizon en een grotere culturele openheid de beste voorspellers zijn van een meer individuele en liberale invulling van de islam door moslimjongeren’.

Er zijn meer positieve ontwikkelingen. In islamitische kringen ontstaat voorzichtig een discussie over homoseksualiteit en geloof en moslima’s beginnen aan een, ongetwijfeld langdurig, emancipatieproces. Verder doen moslims in westerse landen ervaring op met democratische procedures. In de Tweede Kamer opereren moslims die geen enkele affiniteit met theocratische idealen demonstreren. En Amsterdam kent in de PvdA’er Ahmed Aboutaleb een veelgeprezen, onafhankelijk denkende wethouder die zelfs toegeeft de Deense cartoons wel geestig te vinden. Hier zien we de contouren van een Europese islam die zich in zeer gunstige zin onderscheidt van het fundamentalisme in het Midden-Oosten.

De Nederlandse samenleving kan er uiteraard toe bijdragen dat Ali B. een belangrijker rolmodel wordt voor islamitische jongeren dan Mohammed B. Door moslims alle rechten te gunnen die andere groepen hebben bijvoorbeeld, door discriminatie tegen te gaan en door sociaal-economische integratie te bevorderen. En door beschaafde omgangsvormen. Ayaan Hirsi Ali heeft gelijk: een open maatschappij moet het recht verdedigen om te beledigen. Maar samenleven wordt wel makkelijker als van dit recht niet volop gebruik wordt gemaakt en burgers kiesheidshalve afzien van kwalificaties als 'geitenneukers’. Dit vergroot ook de kans dat moslims zich Nederlander voelen en zich distantiëren van radicale woorden en daden.

Angst is een improductieve emotie en een slechte raadgever. Het is verleidelijk met citaten te strooien als 'We hebben niets te vrezen behalve vrees zelf’, een opbeurende uitspraak die de Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt ooit voor zijn rekening nam. Maar de meeste mensen die de Twin Towers in New York hebben zien instorten of metro’s in Londen hoorden exploderen, zullen hun angstige gevoelens met zulke wijsheden niet weten te onderdrukken. Net zomin als de met de dood bedreigde politici die dag en nacht worden bewaakt door bodyguards, dat zullen kunnen opbrengen. Het lot van Hirsi Ali en Geert Wilders is onduldbaar, maar het is een situatie die toch moet worden geduld zolang ongrijpbare godsdienstwaanzinnigen hun naasten menen te moeten vermoorden om Allah te plezieren.

Machtelozen
Op individueel niveau bestaat er dus onvermijdelijk angst. Dat is de funeste uitwerking van terreur, het laffe wapen van de machtelozen. Elk moment kan er weer een bom afgaan. Heden New York en Londen, morgen Amsterdam en Berlijn. Maar op het niveau van het collectief is er minder reden voor angst. Levens zijn verwoest, maar de maatschappij is niet ontwricht. De westerse samenleving is economisch, militair, wetenschappelijk, politiek en intellectueel superieur aan samenlevingen die worden gedomineerd door moslims. Frits Bolkestein was een van de eerste politici in Nederland die durfden te wijzen op de problemen rond een toenemende invloed van de islam. De VVD’er werd daarvoor verketterd door een elite die zichzelf als weldenkend beschouwde. Maar nu Bolkestein als onheilsprofeet alle gelijk van de wereld heeft gekregen, houdt hij het hoofd koel en wijst hij op de kracht van het Westen. In het interview 'Worstelen met God’ (Elsevier, 26 maart 2005) haalde hij herinneringen op aan een tv-uitzending tijdens de eerste Golfoorlog. 'Een Iraakse kolonel lag op zijn knieën en werd ondervraagd. De laatste vraag was: “What do you want?” Wat zegt die kolonel? “I want to go to America.” Komisch, nietwaar?’

Inderdaad, komisch en veelzeggend. Hoewel er uiteraard geen betrouwbare enquêtes zijn, ligt het voor de hand dat veel bewoners van het Midden-Oosten de vleespotten en de genotzucht van het Westen verkiezen boven het armoedige, puriteinse bestaan in eigen land. Migratiestromen wijzen in elk geval in die richting. De sociaal-economische en culturele aantrekkelijkheid van westerse samenlevingen is een grote kracht die kan worden benut om de moslims in eigen gelederen tevreden te stellen en te matigen. Op hogeropgeleide, welvarende burgers oefent de islam weinig aantrekkingskracht uit. Het is een geloof dat vooral werft onder de ontevredenen, het biedt de verworpenen der aarde troost en zekerheid. De islam, zo heeft de Britse filosoof Roger Scruton opgemerkt, rationaliseert en bekrachtigt de ballingschap van moslims. Het is in sterke mate een religie van ressentiment. Dat maakt het gevaarlijk, maar tegelijkertijd biedt de verspreiding van welvaart en vrijheid en kennis een mogelijkheid de islam te temmen.

Omdat wrok en rancune mede ten grondslag liggen aan de islamitische ergernis over het dominante Westen is het een illusie te menen dat concessies aan de vrije meningsuiting de verbroedering veel dichterbij brengen. Het was weinig verheffend om Europese leiders min of meer voor zelfcensuur te horen pleiten, teneinde de gemoederen een beetje te sussen na de rellen om de Deense cartoons. Die slappe houding werkt bovendien contraproductief. Ze laat zien dat aanslagen op ambassades en doodsbedreigingen effect sorteren en nodigt zo als het ware uit tot meer geestelijke en fysieke terreur. Als westerse politici iets niet moeten doen, is het extremisme tegemoet komen.

Een sterke westerse beschaving laat niet met zich sollen. Zij gunt moslims, uiteraard binnen de grenzen van de wet, alle mogelijkheden hun geloof te belijden en bestrijdt achterstelling. Maar zij ondermijnt niet haar eigen beginselen in een angstige reactie op islamitische razernij. Internationaal kan het Westen vertrouwen op zijn militaire, sociaal-economische, politieke en wetenschappelijke vermogen, in eigen regio op de verlichtende invloed van een seculiere consumptiemaatschappij die er tot dusver steeds in is geslaagd oppositiebewegingen in te kapselen en radicalen te matigen. Het Westen moet altijd op zijn hoede blijven, maar hoeft, als het zich verstandig en krachtig manifesteert, nergens bang voor te zijn.


Kaarten bij artikel:

MOSLIMS IN DE WERELD
Snelle groei van de islam

  • In 1900 was 12,3 procent van de wereldbevolking moslim (196.800.000). Nu, een eeuw later, is dat 20 procent (1,2 miljard)
  • Het aandeel van de christenen is in dezelfde periode gedaald van 32,2 naar 31,2 procent
  • Binnen 20 jaar telt de wereld meer moslims dan christenen

BRON: ELSEVIER

19:19 Gepost door MDP Naus in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  del.icio.us |  Facebook |

Moslims woedend na toespraak paus

 september 2006 08:14

Moslims woedend na toespraak paus

Moslims uit de hele wereld zijn woedend over een toespraak van paus Benedictus XVI. Op bezoek in Regensburg in Duitsland citeerde de paus een veertiende-eeuwse christelijke keizer die vond dat Mohammed alleen 'slechte en onmenselijke dingen heeft gebracht'.

Paus Benedictus XVI
Preek van de paus over geloof en geweld veroorzaakt moslimwoede

De toespraak van paus Benedictus afgelopen dinsdag ging over de relatie tussen geweld en geloof, en over de historische en filosofische verschillen tussen christendom en islam. De paus hield de rede voor de universiteit van Regensburg tijdens een bezoek aan zijn geboorteland Duitsland.

De paus illustreerde zijn preek onder meer met een gesprek tussen een Perzische geleerde en de veertiende-eeuwse christelijke keizer Paleologos. De keizer zei daarin: 'Laat me zien wat het nieuwe is dat Mohammed heeft gebracht en je ziet alleen slechte en onmenselijke dingen, zoals zijn bevel om zijn geloof te verspreiden met het zwaard.'

Citaten
Benedictus XVI zei twee keer 'ik citeer' en voegde toe dat 'geweld onverenigbaar is met de aard van God en de aard van de ziel.'

Keizer Paleologos was keizer van het Oost-Romeinse Rijk met als hoofdzetel Constantinopel, het huidige Istanbul. In november staat een bezoek van de paus aan Istanbul gepland.

Boos en gekwetst
De prominente moslim-geleerde Joessoef Al-Kardawi verwierp de toespraak van de paus. 'Moslims hebben het recht boos en gekwetst te zijn na deze uitspraken van de hoogste christelijke leider. We vragen de paus zijn excuses te maken aan de moslimgemeenschap, zijn profeet en zijn geloof.'

Vanuit de hele moslimwereld stroomden boze reacties binnen. De Moslimbroederschap verklaarde dat 'de opmerkingen van de paus de woede van de hele islamitische wereld heeft opgeroepen'. In Turkije gaan stemmen op om het bezoek van de paus niet door te laten gaan.

Volgens het Vaticaan is het nooit de bedoeling van de paus geweest moslims te kwetsen.

 

19:09 Gepost door MDP Naus in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  del.icio.us |  Facebook |

09-09-06

WINKELEN ONLINE

maandag 4 september 2006 14:28

Online kleding shoppen: 23 internetwinkels

Een echt Chinees Mao-jasje bestelt u met een paar muisklikken. Net als de Etro-das die u koopt bij een Italiaanse outlet. Het aanbod van mode en accessoires op het web wordt groter, beter en luxer. Elsevier selecteerde en testte 23 adressen.

Tekst: Anouk Turkenburg
Productie: Ingrid Pronk en Anouk Turkenburg

Abercrombie & Fitch
Abercrombie & Fitch
ABERCROMBIE & FITCH
Abercrombie & Fitch verkoopt prima basics als T-shirts, jeans en sweaters. Het merk is immens populair, maar in Nederland zeer beperkt te koop. Deze webwinkel biedt dus uitkomst. Veel keuze in kledingstukken – er zijn alleen al tien soorten poloshirts – en kleuren, en met aantrekkelijke foto’s. Houd wel rekening met extra kosten. De verzendkosten zijn fors; bij een bestelling van zo’n 75 euro bedragen die al snel 30 euro. Ook betaalt u nog belasting. Verzenden gaat overigens wel snel. De bestelling van Elsevier Thema was er binnen drie dagen.

 

Agnès B.
Agnès B.
AGNÈS B.
De klassieke, draagbare en betaalbare kleren van de Franse ontwerper Agnès B. zijn in Nederland alleen in Amsterdam te koop. Via internet zijn ze nu voor heel Nederland binnen handbereik. Er zijn onder meer jasjes, jeans, horloges, hemden, hoedjes en vooral veel shirts: met prints (sommige van kunstenaars), strepen of alleen het Agnès B.-logo. Het verzendtarief is 11 euro en de bestelling is er dan binnen tien dagen. De snellere optie (binnen vier dagen) kost 20 euro.

 

Alfred Dunhill
Alfred Dunhill

ALFRED DUNHILL
Alfred Dunhill verkoopt prachtige luxe, vooral leren accessoires. Er zijn tassen (zelfs in moderne ‘koerier’-versie), riemen, portemonnees (31 soorten) en hoesjes voor iPod, PSP en Blackberry (van 60 tot 195 euro). Daarnaast zijn er onder meer manchetknopen en zilveren money clips. Het terugsturen van een aankoop gaat makkelijk: een koerier haalt het artikel bij u op. De door Elsevier Thema bestelde das was er al na één dag.

 

APC
APC
APC
APC geldt als hét label voor modekenners die er graag ‘gewoon’ willen uitzien. Het Franse merk wordt in weinig Nederlandse winkels verkocht. Op de overzichtelijke website kunnen kleren tot in detail worden bekeken door de uitstekende inzoomfunctie. Handig: bij elk geselecteerd kledingstuk worden meteen combinaties getoond. Let wel: op de site staat dat verzenden twee (20 euro) of vijf dagen (15 euro) duurt. Maar dat wordt gerekend vanaf het moment dat de order in behandeling is genomen en dat kan een week duren. De bestelling van Elsevier Thema (goedkopere optie) was er na zes dagen.

 

Asos
Asos
ASOS
Zo leuk kan internetwinkelen zijn. De site van dit Britse on-linekledingwarenhuis is overzichtelijk (winkelen kan per merk en per kledingstuk), heeft prima foto’s en geeft veel nuttige stijlinformatie. Elke week staat een nieuwe stijlicoon centraal (van voetballer David Beckham tot zanger Jamiroquai). In een paar muisklikken hebt u hun stijl besteld. Houvast is er verder in de vorm van vier wisselende trends. Asos.com verkoopt merken als The Duffer of St George, Dunlop, Energie, Superdry. Verzenden duurt ongeveer een week, de kosten zijn relatief laag.

 

Bivolino
Bivolino
BIVOLINO
Ontwerp uw eigen hemd (formeel of casual) op de site van het Belgische Bivolino. U hebt twee mogelijkheden: quick customized of full customized. Bij de quick customized-optie gebruikt u een basismodel dat wordt aangepast aan uw maten en lichaamsbouw. U kunt kiezen voor extra’s als slim fit, losse baleinen en monogram. Bij full customized gaat u als een echte ontwerper aan de slag. Daarvoor dient u wel wat modejargon te kennen, want de uitleg schiet hier en daar tekort. Prijzen beginnen bij 70 euro. Let op: omdat dit maatwerk is, hebt u geen zeven dagen bedenktijd. De website won al een aantal prijzen.

 

Brooks Brothers
Brooks Brothers
BROOKS BROTHERS
De firma Brooks Brothers blonk lange tijd uit in betrouwbare degelijkheid. Zo gingen vele Amerikaanse presidenten gekleed in hun pakken en jassen. Tegenwoordig is in de grote collectie af en toe een jonge, vrolijke noot te bespeuren, zoals patchwork colberts en gestreepte strikjes. Op de site is het heerlijk rondkijken; naar fijne accessoires als een leren reis-etui voor dassen en cederhouten schoenspanners, en in het grote assortiment polo’s en pakken. Er geldt een vast verzendtarief van 35 euro en de order is er binnen tien werkdagen. Denk aan douanerechten en belasting.

 

Figleaves
Figleaves
FIGLEAVES
Deze Britse site verkoopt een enorm grote collectie ondergoed. Er zijn vertrouwde merken als Hanro, Hom en Calvin Klein, maar ook nieuwe labels als Ian Thorpe (van de Australische zwemmer) en DT. U kunt in dit grote aanbod onder meer selecteren op merk, materiaal, kleur of prijscategorie. Er is zelfs een optie om op look te zoeken: bent u een glamour of alledaagse ondergoeddrager? Figleaves verkoopt ook pyjama’s, kamerjassen, sokken en zwembroeken. De bestelling van Elsevier Thema was er binnen een week.

 

Freitag
Freitag
FREITAG
De trendy tassen van het Zwitserse merk Freitag worden gemaakt van gebruikte (!) vrachtwagendekzeilen, binnenbanden en autogordels. Geen tas is exact hetzelfde. Er zijn standaard modellen (van toilet- tot laptoptas) die namen van oude tv-series dragen: Lassie, Knight Rider, Dallas. Nog leuker is het om uw eigen tas samen te stellen uit een of meerdere dekzeilen. Uit een vrachtwagen ‘knipt’ u de stukken van uw tas. Zet daarbij de hulpfunctie aan, anders is het een moeilijk proces.

 

Herensokken.nl
Herensokken.nl
HERENSOKKEN.NL
Op deze site vindt u een uitgebreide collectie Falke-sokken. U kunt onder meer selecteren op wandel- of gewone sok, soklengte en op materiaal (katoen of wol, wel of geen mix). Veel exemplaren kunnen alleen per drie paar worden besteld. Voordeel is dat u dan u geen verzendkosten betaalt (normaal 3,50 euro). Bijkomend voordeel: de bestelling komt in een envelop, dus u hoeft nooit op onmogelijke tijden naar het postkantoor om uw pakket op te halen.

 

John Smedley
John Smedley
JOHN SMEDLEY
John Smedley is een zeer gerenommeerd Brits merk dat bijvoorbeeld tricot levert aan modeontwerper Vivienne Westwood. Ook beroemde acteurs als Tom Cruise, Harvey Keitel, Sean Connery en Nicole Kidman schijnen enorme fans van dit label te zijn. In Nederland is het merk niet op grote schaal te krijgen, maar daar brengt deze on-linewinkel verandering in. John Smedley verkoopt keurige truien, spencers, vesten en polo’s vanaf 120 euro, in luxe materialen als sea island cotton, kasjmier en Nieuw-Zeelands schapenwol. Enige minpunt is dat de kleuren wat lastig te beoordelen zijn. Stuurt u een artikel terug, dan krijgt u zelfs de verzendkosten naar Nederland vergoed.

 

Land s End
Land's End
LAND'S END
Het Amerikaanse warenhuis Land’s End heeft een enorm groot aanbod van prima basics. Er zijn alleen al 56 verschillende dassen te koop die ook nog in verschillende kleurstellingen en in extra lange versie kunnen worden besteld. Poloshirts, jassen en hemden worden voor een paar euro extra voorzien van uw monogram. De website is bovendien zeer gebruiksvriendelijk; er is onder meer een prima maattabel in centimeters. Vermakelijk is de virtual model-optie waarin u uw maten, bouw en haarkleur opgeeft en zo kleren virtueel kunt ‘passen’. Land’s End heeft ook een Duitse site. Het aanbod is daar kleiner en vaak duurder, maar u betaalt geen belasting en douanerechten.

 

Luisa Via Roma
Luisa Via Roma
LUISA VIA ROMA
De drie winkels van Luisa Via Roma in Italië zijn een paradijs voor liefhebbers van designmode. Winkelen op de website is minstens zo paradijselijk. U vindt hier on-der meer kleren van Ann Demeulemeester, Dsquared, John Galliano en Kris Van Assche. Op de outletafdeling zijn interessante koopjes te vinden. Het verzendtarief bedraagt 30 euro en u hebt uw bestelling binnen drie dagen in huis. Koopt u voor meer dan 1.000 euro, dan krijgt u uw aankopen gratis toegestuurd. Bestelde artikelen komen mooi verpakt en voorzien van een zogeheten return tag binnen; haalt u die eraf, dan kunt u ze niet meer ruilen.

 

Old Wristwatches
Old Wristwatches
OLD WRISTWATCHES
Hier zijn vintage horloges te koop van Amerikaanse merken als Waltham, Montauk, Illinois en Elgin. Alleen rondsnuffelen is al vermakelijk: elk horloge wordt zeer wervend beschreven. ‘Met veel trots bieden wij dit exclusieve horloge aan,’ zeggen Bill en Donna Strickland. De verzendkosten zijn zo’n 20 euro, maar daarvoor krijgt u ook nog een prachtige verpakking plus hand-geschreven briefje van Bill en Donna. Houd rekening met douanerechten en extra belastingen.

 

Haburi
Outlet Haburi
OUTLET HABURI
Het Duits-Scandinavische Haburi is een veteraan (bestaat sinds 1999) onder de outletwebsites. Merken als Diesel, Moschino, Armani en Bruuns Bazaar zijn er voor weinig geld te koop. Gevaarlijke button is die waarmee u alles (shirts, tassen, boxershorts) in de verleidelijke prijscategorie 0-20 euro te zien krijgt. Uw mandje zit meteen vol. Gratis verzenden bij bestellingen boven de 85 euro. Hulde voor de duidelijke verkoopvoorwaarden.

 

Outlet Yoox
Outlet Yoox
OUTLET YOOX
Italiaanse outlet voor labels als Bikkembergs, Dolce & Gabbana, Marc Jacobs en Costume National. Alle kleren en accessoires zijn minimaal één seizoen oud. Let op: de beschikbare kleuren zijn te herkennen aan de vierkantjes. Er zijn meestal maar enkele exemplaren, dus goed speuren en alert reageren zijn geboden. Er zijn twee verzendopties: standaard: 7 euro (3 à 5 werkdagen) of expresse: 22 euro (1 à 2 werkdagen). Bij uw bestelling krijgt u stickers waarmee u het artikel met UPS gratis kunt laten ophalen en terugsturen.

 

Paul Smith
Paul Smith
PAUL SMITH
Vooralsnog is de Brit Sir Paul Smith een van de weinige ontwerpers met een eigen on-linewinkel die ook nog in Nederland bezorgen. Smith is erin geslaagd een prima webwinkel te maken. Het aanbod is groot (zeker de accessoire-afdeling is indrukwekkend), de indeling overzichtelijk en het geheel is opgeluisterd met vrolijke tekeningen. De meeste foto’s laten bovendien goed de bijzondere details zien die kenmerkend zijn voor de ontwerpen van Smith. De verzendkosten zijn zo’n 15 euro, de bestelling van Elsevier Thema was er binnen twee weken.

 

Shanghai Tang
Shanghai Tang
SHANGHAI TANG
Shanghai Tang is het Chinese antwoord op luxelabels als Gucci en Prada. Via de site zijn de artikelen van dit bijzondere warenhuis nu in Nederland te koop. Er zijn Mao-jasjes, shirts met mandarijnenkragen, zijden pyjama’s en manchetknopen met Lotus-motief of met jade erin verwerkt. De door Elsevier Thema bestelde manchetknopen kwamen na een week in prachtige verpakking binnen. Omdat Shanghai Tang vanuit Groot-Brittannië levert, hoeft u geen douanerechten en belasting te betalen.

 

Steiner
Steiner
STEINER
Steiner Antieke Juwelen uit Maastricht verkoopt via deze uitstekende website vooral zeldzame horloges, nieuw en oud. Er zijn gerenommeerde merken als Audemars Piguet, Cartier, IWC en Patek Philippe. De prijzen beginnen bij 1.000 euro, de meeste zijn tussen de 5.000 en 20.000 euro. Na uw bestelling krijgt u eerst een rekening. Na betaling wordt het horloge aangetekend en verzekerd naar u opgestuurd.

 

Strawberrynet
Strawberrynet
STRAWBERRYNET
Strawberrynet zal wel nooit een prijs winnen voor mooiste website, maar dat is waar-schijnlijk ook niet de bedoeling. Hier kunt u terecht voor parfums en eaux de toilette van praktisch alle merken voor lage prijzen. Zelfs exclusieve labels als Creed en Roger & Gallet zijn hier voorradig. Net als vele verzorgingsproducten van Hugo Boss tot Biotherm: en dan niet één dagcrème, maar complete collecties. Elsevier Thema koos voor de gratis bestelwijze. Volgens Strawberrynet is aangetekend versturen (ongeveer 10 euro) minder risicovol. De bestelling van Elsevier Thema was er echter keurig binnen zeven dagen.

 

Thomas Pink
Thomas Pink
THOMAS PINK
Bij de Thomas Pink-winkels schijnen acteur Hugh Grant en oud-president Bill Clinton vaste klant te zijn. Maar aangezien deze rap uitdijende Britse keten (onderdeel van LVMH) hier nog geen vestiging heeft, zijn Nederlanders aangewezen op de on-lineshop. Zeker geen straf, want virtueel winkelen is hier erg leuk. U selecteert een hemd aan de hand van de stijl (formeel, wei-nig kreukend reishemd enzovoorts), kleur, kraag, manchet, motief en maat (prijzen be-ginnen bij 110 euro). Er zijn ook dassen, truien, pyjama’s, manchetknopen en zakdoeken. Het verzendtarief is vast: 18 euro. Bij een bestelling van meer dan 400 euro wordt alles gratis bezorgd.

 

Tie Deals
Tie Deals
TIE DEALS
Het vergt wat doorzettingsvermogen om door deze lelijke Amerikaanse website heen te kijken. Maar wie dat doet, heeft zo een Borrelli-, Zegna-, Canali- of Trussardi-das voor heel weinig geld. Er zijn al designerdassen vanaf zo’n 20 euro. Tiedeals.com verkoopt verder strikjes, cummerbunds en pochetten. De verzendkosten zijn laag: zo’n 5 euro. De bestelling van Elsevier Thema was er binnen zes dagen.

 

Trumpers
Trumpers
TRUMPERS
Deze perfumer and barber since 1875 uit Londen heeft ook een on-lineshop. Handig, want de exclusieve parfums, shampoos en scheerkwasten waren tot nu toe alleen in de winkels van de Belgische ontwerper Dries Van Noten en bij Shoes&Shirts in Maastricht te koop. De beroemde Trumpers Shaving Set bevat alles wat u nodig hebt voor the perfect Trumper shave. Jammer dat niet bij alle artikelen een foto staat. Voor de verzorgingsproducten is dat niet zo belangrijk, maar wel voor manchetknopen en dassen. Zeker voor de eerste 0,5 kilo aan producten zijn de verzendkosten fors. Dan maar meer bestellen dus.

Lees ook Tips: Veilig en handig winkelen op het web

De genoemde webadressen zijn door Elsevier Thema getest door er minimaal één keer een bestelling te doen. Deze bestelling werd op een correcte manier verwerkt, binnen de beloofde termijn bezorgd, en de betaling werd conform afspraak afgehandeld. De redactie van Elsevier Thema is hierbij zo zorgvuldig mogelijk te werk gegaan. Wij kunnen echter geen garantie bieden voor andere bestellingen.

 


 

 

17:11 Gepost door MDP Naus in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  del.icio.us |  Facebook |

01-09-06

Kleinste mens ter wereld !

Veertienjarige Nepalese jongen mogelijk ’kleinste mens’

afp

KATHMANDU - De ouders van Khagendra Thapa Magar, een veertienjarige Nepalese jongen die niet groter is dan 50 cm, stellen hun zoon kandidaat voor de titel ’kleinste mens ter wereld’ in het Guinness Book of World Records.

12:10 Gepost door MDP Naus in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  del.icio.us |  Facebook |

26-08-06

SCHOONHEIDS-PERIKELEN IN DICHTVORM

Schoonheids-perikelen in dichtvorm

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

>>>*Toen de eerste rimpels kwamen was ik nogal in paniek*

>>>*Ik heb mijn face toen laten liften in een prijzige kliniek*

>>>*Nou, mijn man vond het fantastisch*

>>>*Mijn gezicht was weer elastisch*

>>>*Niks geen rimpels, niks geen vouwen!*

>>>*Net zo glad als bij ons trouwen*

>>>*Tot mijn man zei "het is gek...*

>>>*maar jouw kop past niet meer bij je nek"*

>>>*Ach het was een kleine ingreep, want ze trekken dit dus strak*

>>>*En ze geven hier een sneetje, anders krijg je daar een zak.*

>>>*Nou mijn man was heel tevreden*

>>>*over wat ze met me deden*

>>>*Maar de plastisch chirurg zat nog met mijn borsten in zijn maag*

>>>*want die zaten volgens hem wat laag.*

>>>*Toen ze waren opgehesen, leken ze een beetje klein*

>>>*maar met siliconenvulling mochten ze er best weer zijn.*

>>>*Nou ik zag mijn man ontvlammen*

>>>*Want ik had dus zulke prammen*

>>>*Toen op een avond na het vrijen*

>>>*keek hij peinzend naar mijn dijen*

>>>*en al had ie geen duidelijke kritiek*

>>>*ik ging toch weer naar de kliniek.*

>>>*Ik had trouwens ook een buikje, dus na enig overleg*

>>>*liet ik dat meteen ontvetten, ze zuigen dat in no-time weg.*

>>>*Mijn navel viel toen wat naar binnen*

>>>*en die brachten ze omhoog*

>>>*Om tegelijkertijd mijn billen*

>>>*minstens zooo'n stuk op te tillen.*

>>>*Ik was op ieder feestje weer in tel*

>>>*maar zat onderhand wel heel strak in mijn vel.*

>>>*Mijn man voelde zich naast mij niet meer op zijn gemak.*

>>>*Want op straat riepen de jongens: "ga je lekker ouwe zak"?*

>>>*Nou toen kocht ie een toupetje*

>>>*en een veel te strak korsetje.*

>>>*Hij ging wandelen en trimmen en in het fitnesscentrum gymmen.*

>>>*En maandenlang deed hij een rigoureus dieet*

>>>*tot hij zomaar in de sauna overleed!*

>>>*Nou, daar stond ik op het kerkhof mooi te wezen aan het graf.*

>>>*Maar nu hij mij niet meer zien kan is de aardigheid eraf.*

>>>*Ik laat nu de kwabben zwellen en ik zal U wat vertellen...*

>>>

>>>*Dames laat je niet verlakken*

>>>*laat de boel toch rustig zakken.*

>>>*Want met gladgestreken nekken*

>>>*valt het leven niet te rekken!*

>>>*Koester buik en onderkinnen*

>>>*want uw schoonheid zit vanbinnen!*

>>>*Vertelt u dat maar aan uw man*

>>>*anders komen er nog ongelukken van.*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00:04 Gepost door MDP Naus in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  del.icio.us |  Facebook |

25-08-06

 Mijn beste wensen !

13:59 Gepost door MDP Naus in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  del.icio.us |  Facebook |

13-08-06

 Leuke webpagina met creatieve links!Toplijst TopSiteGuide.MarysTopSiteGids.creado.hobbypagina.ws
TopSiteGuide.MarysTopSiteGids creado.hobbypagina.ws

12:01 Gepost door MDP Naus in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  del.icio.us |  Facebook |

04-08-06

Leuke spellen en shows!

  <script type="text/javascript" src="http://www.miniclip.com/scripts/gamesroom.js"></script>

21:13 Gepost door MDP Naus in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  del.icio.us |  Facebook |

28-07-06

12 Tips om de hittegolf beter door te komen

12 Tips om de hittegolf beter door te komen


Ouderen hebben vaak meer last van de hitte dan jongere mensen. Wat kunt u doen om tropische temperaturen beter te weerstaan? Het Nationaal Fonds Ouderenhulp heeft 12 tips voor u verzameld.

Tip 1

Drink minstens twee liter water per dag (meer als u veel transpireert), ook als u geen dorst heeft, en drink verspreid over de dag. Neem water mee als u naar buiten gaat. Wees matig met alcohol,  cafeïnehoudende dranken en dranken met suiker, deze onttrekken juist vocht aan uw lichaam.
Als u minder dan normaal plast of als uw urine donkerder wordt, dan moet u meer drinken.

Tip 2

Denk aan uw huid wanneer u naar buiten gaat! Smeer de onbedekte huid goed in met een zonnebrandmiddel met hoge beschermingsfactor. 

Tip 3

Ga indien mogelijk alleen 's morgens naar buiten. Vermijd als het erg warm is buiten te komen tussen 11.00 en 17.00 uur.

Tip 4

Draag lichte, luchtige kleding, het liefst van katoen, linnen of andere natuurlijke vezels. Bedek uw hoofd met een zonnehoed of zonneklep wanneer u naar buiten gaat. Vervang een dekbed of deken door een laken.

Tip 5

Verzorg wondjes extra goed ter voorkoming van ontsteking.

Tip 6

Blijf goed eten, eiwitrijk en met voldoende vitaminen, en zorg voor voldoende zoutopname. Groenten en fruit zijn aan te bevelen omdat deze een hoog percentage water bevatten en een natuurlijke bron zijn van vitamines en minerale zouten. Soep, bouillon, melk, ijs of tomatensap zijn ook prima om het verloren zout aan te vullen. Zorg voor goede koeling van etenswaren en zorg voor goede hygiëne in de keuken; bij hoge temperaturen bederft voedsel eerder, waardoor u sneller diarree kunt krijgen en veel vocht kunt verliezen.

Tip 7

Houd de warmte zoveel mogelijk buiten. Door rechtstreekse zoninval te vermijden, zonnewering te gebruiken en deuren en ramen overdag dicht te houden en ’s avonds en ’s nachts maximaal te luchten. Als dit niet mogelijk is ivm inbraakpreventie, laat dan (schone) ventilatieroosters permanent open. Doe ook lampen en computer zoveel mogelijk uit.

Tip 8

Als u het warm heeft, maak dan uw gezicht, hals, polsen en benen nat en herhaal dit regelmatig. Een nat washandje of voetenbadje werken ook verkoelend.

Tip 9

Vermijd overmatige inspanningen en neem veel rust.

Tip 10

Gebruik een ventilator of ga naar koele of air-conditioned ruimtes. Gebruikt u een ventilator, plaats deze dan hoog genoeg en let erop dat de luchtstroom niet direct op uw lichaam is gericht. Let op te grote temperatuurverschillen en tocht.

Tip 11

Woont u alleen, heeft u gezondheidsklachten en veel last van de warmte, vraag uw buren of familieleden dan een extra oogje in het zeil te houden of u regelmatig even te bellen. Neem eventueel een abonnement op een alarmeringssysteem.

Tip 12

Wees alert op uzelf. Ga met gezondheidsklachten direct naar de huisarts. Vraag uw huisarts ook om advies wanneer u medicijnen gebruikt die vocht afdrijven of die inwerken op de geestelijke toestand (neuroleptica).

 

21:29 Gepost door MDP Naus in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  del.icio.us |  Facebook |

26-07-06

Zoete frisdranken!

Zoete frisdranken maken middagdip erger!20-07-06
Een uur na het drinken van een drankje met suiker en koolhydraten vertonen proefpersonen meer concentratieproblemen en werken ze langzamer dan mensen die een koolhydraatloos, ongezoet drankje consumeren.


Dit blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Loughborough, in het Engelse Leicestershire. Het onderzoek richtte zich op de bekende ‘middagdip’. Tien proefpersonen werd gevraagd hun nachtrust enkele dagen te beperken tot vijf uur. Op de dag van het experiment kreeg de helft van hen na een lichte lunch een drankje met suiker en koolhydraten en de andere helft een suikerloos drankje, dat arm was aan voedingsstoffen. Daarna  moesten ze alle tien een negentig minuten durende, saaie test maken, die bedoeld was om de ernst van de ‘middagdip’ bij de verschillende deelnemers vast te stellen.

Het eerste half uur gebeurde er niks: de suikerdrinkers en de proefpersonen die zonder suiker hun middagdip te lijf moesten presteerden even goed. Maar na vijftig minuten begonnen de problemen. Vooral bij de proefpersonen die suiker hadden gedronken bemerkten de onderzoekers grotere gaten in de aandacht en meer fouten in de opdrachten die ze maakten.

Uit ander onderzoek blijkt juist dat cafeïne wel de prestaties stimuleert.

‘Een zogenaamde ‘suiker-rush’ is niet de aangewezen manier om een middagdip te lijf te gaan,’ zegt professor Jim Horne, ‘Het is veel beter om dranken met een voldoende hoeveelheid cafeïne  te drinken, eventueel gecombineerd met een middagdutje.

15:55 Gepost door MDP Naus in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  del.icio.us |  Facebook |

25-07-06

Ouderen bellen massaal naar hittelijn

Ouderen bellen massaal naar hittehulplijn
Uitgegeven op dinsdag 25 juli 2006 om 07:26:48, bijgewerkt om 09:42:50

(Novum) - Ruim vierhonderd ouderen hebben sinds zaterdag de ouderenhulplijn gebeld voor tips om door de warme periode heen te komen. Sinds anderhalve week kampt Nederland met de tweede hittegolf van het jaar en het KNMI verwacht dat juli de warmste wordt sinds de weermetingen begonnen in 1706. Vanaf zaterdag zendt het Nationaal Fonds Ouderenhulp (NFO), de initiatiefnemer van de lijn, spotjes uit op de radio.

Ouderen bellen massaal naar hittehulplijn

De ouderen, buren of mantelzorgers die bellen worden dagelijks te woord gestaan door vrijwilligers van SOS Telefonische Hulpdienst, die adviseren en waar nodig doorverwijzen. De meeste bellers zoeken volgens de organisatie bevestiging dat ze de juiste dingen doen; veel water drinken en koele plekken opzoeken.

Voor ouderen wordt bij hoge temperaturen het risico op gezondheidsproblemen groter, stelt het NFO. Zij kunnen hun lichaamstemperatuur moeilijker reguleren. Nederland zoekt tijdens de tropisch dagen verkoeling aan het strand of zwembad, maar veel ouderen zijn hier volgens het fonds niet toe in staat.

18:55 Gepost door MDP Naus in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  del.icio.us |  Facebook |

17-07-06

Salmonella

Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Salmonella
Klik op de afbeelding om de link te volgen

Wat is salmonella:

Salmonella is een darmbacterie die via uitwerpselen van mens en dier in het milieu, water en in levensmiddelen terechtkomt. Deze bacterie kan mensen vooral via rauwe dierlijke levensmiddelen, zoals pluimveevlees, kalfs- en varkensvlees, eieren en zuivelproducten ziek maken. Ook verontreinigde groenten en fruit kunnen salmonella bevatten. Mensen raken door het eten van niet of onvoldoende verhitte producten geïnfecteerd. De bacterie is vernoemd naar D.E. Salmon, een Amerikaanse bacterioloog die naar de veroorzaker van de varkenspest zocht en per ongeluk de salmonella-bacterie ontdekte. Inmiddels zijn ruim 2000 soorten salmonella bekend.

Wat is het ziektebeeld bij een salmonellabesmetting:

De eerste ziekteverschijnselen treden gemiddeld 12 tot 48 uur na het eten van besmet voedsel op. De voedselvergiftiging die kan optreden door een besmetting met salmonella (salmonellose) uit zich naast een korte fase van waterdunne diarree die overgaat in een langere periode met brijachtige diarree vaak met bloed en slijm, buikkrampen, hoofdpijn, lichte koorts, rillingen, misselijkheid, overgeven en slaperigheid. Bij de meeste mensen houden deze verschijnselen twee tot drie dagen aan. Ernstige diarree kan vooral bij jonge kinderen, zwangere vrouwen en oudere personen tot levensbedreigende uitdrogingsverschijnselen leiden. Niet iedereen wordt ziek van een besmetting. Het lichaam van een gezond mens kan een lichte besmetting wel aan. Serieuzer wordt de besmetting als de bacterie doordringt in de bloedbaan. De bacterie kan dan ontstekingen veroorzaken in gewrichten, organen en botten. De patiënt kan dan langdurig last krijgen van buikklachten en gewrichtspijnen.

Volgens de laatste cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu doen zich jaarlijks ongeveer 50.000 gevallen van salmonellabesmettting voor. Jaarlijks moeten bijna achthonderd besmette personen worden opgenomen in het ziekenhuis en sterven bijna zestig patiënten aan de gevolgen van een voedselinfectie door salmonella.

Hoe verdwijnen de symptonen van de salmonellabesmetting:

Normaal gesproken is een aantal dagen rust en veel drinken voldoende om de symptomen te laten verdwijnen, maar blijft de patiënt daarna nog maanden drager van de bacterie. Het innemen van antibiotica helpt in de normale besmettingsgevallen niet, hoewel dit bij ernstige ziektegevallen soms wel noodzakelijk is.

Hoe is een salmonellabesmetting te voorkomen:

Hygiëne in de keuken is de belangrijkste remedie tegen een salmonellabesmetting. Die is te voorkomen door vleesproducten koel te bewaren, goed te verhitten en gescheiden van andere verse producten te bewerken. De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) raadt aan bij voorkeur geen toetjes, zoals tiramisu en bavarois of mayonaise van rauwe eieren te maken.

Wat voor maatregelen neemt de voedselindustrie tegen de salmonellabacterie:

Ter voorkoming van salmonellabesmettingen is de producent volgens de Warenwet verplicht de waarschuwing op het etiket van pluimveevlees te zetten: ''Let op, geef schadelijke bacteriën geen kans. Zorg daarom dat deze bacteriën niet via de verpakking, uw handen of het keukengerei in uw eten terechtkomen. Maak dit vlees door en door gaar om deze bacteriën uit te schakelen.'' Deze waarschuwing staat ook op kip dat salmonellavrij wordt aangeboden. De VWA controleert sinds 1996 jaarlijks kip en kipproducten op de aanwezigheid van salmonella. Sinds 2001 laten de besmettingen een dalende trend zien. In 2004 is voor het eerst sprake van een significante daling van voedselvergiftigingen. Bron ANP

17:56 Gepost door MDP Naus in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  del.icio.us |  Facebook |

07-07-06

DE BONOBO

14:03 Gepost door MDP Naus in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  del.icio.us |  Facebook |

Dierenpark Planckendael

Dierenpark Planckendael verwelkomt derde bonobo

Klik hier !

ANTWERPEN - Een derde bonobobaby heeft gisteren in het dierenpark Planckendael in het Mechelse Muizen het levenslicht gezien. Dat deelt het dierenpark vandaag mee. Op een recordtempo zette mama Hermien haar vijfde spruit ter wereld. Het aapje stelt het volgens de eerste onderzoeken wel. Hongo en Habari, die eerder dit jaar geboren werden, hebben er een speelkameraadje bij.

Omdat Hermien het kleine aapje dicht tegen zich aandraagt, is het geslacht en dus ook de naam van de baby voorlopig nog niet gekend. Voor de pasgeboren bonobo zal een mooie naam met waardige betekenis, beginnende met een 'H', gezocht worden. Wie de vader van het jong is, blijft voorlopig nog een verrassing. Zodra enkele haartjes van de neiuwe spruit bemachtigd kunnen worden, kan het lab het vaderschap vaststellen.

Voor Planckendael is de geboorte de kers op de taart van haar 50ste verjaardagsfeest. Het dierenpark coördineert wereldwijd een internationaal kweekprogramma voor de bedreigde bonobo’s, die genetisch maar heel weinig zouden verschillen van de mensensoort.

De draagtijd bij bonobo’s bedraagt gemiddeld 8 maanden. Bonobo’s kunnen 50 jaar oud worden en halen een gewicht van zo’n 45 kg. Ze leven in gemengde groepen. De mannetjes blijven hun hele leven bij hun moeder en de meisjes worden uitgehuwelijkt. In Planckendael zitten nu, inclusief de laatste aanwinst, negen bonobo’s.

13:51 Gepost door MDP Naus in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  del.icio.us |  Facebook |